I. Въведение:

1.1. Гейтлинк ЕООД България, регистрирана в Търговския регистър при Агенция по Вписванията на Република България с ЕИК: 205513382 наричана за кратко (Компанията или Ние) разработи и поддържа уебсайта gatelink.bg (Уебсайта) с оглед осигуряването на информация и/или достъп на потенциални клиенти и партньори до своите продукти и услуги. Някои от предоставяните услуги през Уебсайта изискват предоставянето от страна на клиента или посетителя на лични данни, като: имена, адрес, адрес на електронна поща и при определени обстоятелства телефонен номер за връзка. В определени случаи Ние изискваме лични данни, но заявяваме категорично, че същите се предоставят само и единствено с цел подготовка и подписване на договор за предоставяне на продукт или услуга, като Компанията от своя страна полага всички необходими мерки за опазването на неприкосновеността на личните данни. В дейността си по линия на обработване на лични данни, Ние се ръководим изрично от приложимото местно и европейско законодателство в тази област. Най-учтиво Ви молим, да прочетете много внимателно настоящата Политика за защита на личните данни, за да можете да бъдете надлежно информирани относно действията, които нашата Компания извършва, относно обработката на личните данни на лицата посетители на Уебсайта и потребители на продукти и услуги.

1.2. Длъжни сме да отбележим, че сме изключително отдадени на опазването на неприкосновеността на личните данни на посетителите на нашия Уебсайт, на нашите клиенти и лицата, които достъпват услуги, които предоставяме по електронен път. Заявяваме, че всички лични данни независимо от техния тип, се обработват при стриктно съблюдаване на принципите за защита и опазване на лични данни и правилата дефинирани в съответното законодателство на Европейския съюз ( Директива 95/46 на Европейската Общност от Октомври 1995г.; Директива 2002/58 на Европейската Общност относно поверителността на електронните съобщения, конфиденциалността на електронната комуникация и защита на дигиталната кореспонденция, Директива 2009/136 на ЕС и всички други свързани актове), както и при стриктно съблюдаване на изискванията на законодателството на Република България, определящо правилата, нормите и процедурите при обработка, съхранение, предоставяне и получаване на лични данни.

1.3. Обхватът на настоящата Политика за лични данни е ограничен, само и единствено до този уебсайт и не може да бъде съотносим към никой друг уебсайт, който може да бъде посетен посредством външен линк, публикуван на нашия сайт. Настоящата политика за лични данни обхваща също така, само и единствено услугите предоставяни от или през Уебсайта. За всички останали положения, като договорни отношения и сродни, Компанията предоставя на заинтересованото лице писмена декларация-съгласие за обработка и съхранение на лични данни и предоставя на същото подробна писмена информация за начина на съхранение, мерките за опазване и начина на използване на съответните лични данни.

1.4. Настоящата политика за лични данни е приложима за продуктите и услугите предлагани и предоставяни през Уебсайта.

II. Отговорник по обработката и съхранението на личните данни:

2.1. Компанията е отговорника по обработката и съхранението на личните данни на всички индивиди, които използват Уебсайта или услугите предоставяни по електронен път от същата. При наличие на въпроси касаещи настоящата Политика за лични данни, молим да се свържете с нас на имейл адрес: legal@gatelink.bg

III. Цел на обработката:

3.1. Гейтлинк ЕООД използва получените лични данни и свързана с тях информация, които събира посредством използването на Уебсайта от страна на потребителите само и единствено с цел да идентифицира съответния клиент и да определи, дали същият е оправомощен да се възползва от съответната услуга и съответно да може да осигури предоставянето на въпросната услуга.

3.2. Заявяваме, че никакви лични данни, които са резултат от достъп или посещение на Уебсайта, използване на електронно предоставяна услуга или сродни не се обменят, анализират и разпространяват към трети лица. Ние можем да разкрием Ваши лични данни само и единствено при условие, че сме получили писмено съгласие от Ваша страна или следствие на законово изискване. Допълнително имаме право на предоставяне на лични данни на трети лица само и единствено в случай на искане от страна на органите на правосъдието или за да можем да защитим своите правни интереси в случай на съдебен иск. 

IV. Типове лични данни, които се обработват:

4.1. С оглед изпълнението на заявка за услуга, подадена от клиент, Ние имаме необходмост да обработим следните лични дани, които ще ни бъдат предоставени през Уебсайта: Имена, Адрес, Адрес на електронна поща и/или телефонен номер. Изпращането от страна ползвателите на сайта на електронни съобщения (email), съдържащи техни лични данни или такива на клиента, без изрично да са били поискани, се базира на личната свободна воля на клиента и неговото доброволно, изрично съгласие за това, за което той е изцяло отговорен.

4.2. Когато посещавате нашия уебсайт, информационните системи, софтуерните процедури и правила, които са в основата на неговото функциониране, могат да придобият лични данни като част от тяхното нормално функциониране. Тези данни съставляват Вашия IP-адрес, имената на домейни на използвани компютри от потребител за достъп до Уебсайта, унифицираният ресурсен идентификатор (URI-адрес) на съответния ресурс, който е бил достъпван, времето на заявката, метода, по който е отправена заявката към сървъра, размера на върнатия файл, като резултат от заявката, цифровия код обозначаващ статуса на изпълнение на заявката от страна на сървъра, както и всички останали параметри свързани с операционната система на потребителя, неговото оборудване и данните за използваната мрежа.

4.3. Горепосочените данни не се събират с оглед идентификация и връзка с определени субекти, а само и единствено с цел извличане на анонимизирани статистически данни относно използването на Уебсайта и проверка на неговата функционалност. Всички получени данни и свързаните с тях метаданни се изтриват незабавно, след като бъдат обработени. Информираме, че данните посочени в т. 4.2. могат да бъдат използвани с цел възбуждане на наказателно преследване в случай на иницииране на компютърно престъпление срещу Уебсайта с цел идентификация на лицето автор и инициатор. При всички останали обстоятелства, данните се съхраняват и обработват в рамките на 7(седем) календарни дни.

V. Бисквитки:

5.1. По подразбиране и освен ако не е специално договорено друго, Компанията не разполага бисквитки от какъвто и да е вид на Вашия компютър или мобилно устройство.

5.2. Уебсайтът не извлича по никакъв начин лични данни или данни за потребителите, с цел анализ на предоставяно съдържание и други.

5.3. Не използваме по никакъв повод и по никакъв начин бисквитки за обмен на лична информация и данни, нито т.нар. „постоянни бисквити“, или каквито и да било други средства за проследяване на потребителското поведение и търсене.

5.4. Използването на т.нар. „Сесийни бисквитки“, които не се съхраняват постоянно на потребителските устройства и изчезват след затваряне на потребителския браузър, могат да бъдат разрешени само след получаването на потребителско съгласие. Същите бисквитки са ограничени, само и единствено до обмен на сесийни идентификатори, представляващи случайно генерирани числа от страна на сървъра, обслужващ клиентската заявка. Сесийните бисквитки, които могат да бъдат използвани от Уебсайта, след потребителско съгласие, правят ненужно използването на други специализирани технически ресурси и средства, които са потенциално вредни за конфиденциалността на потребителя, дотогава докато няма получено съгласие за придобиване на потребителски лични данни.

VI. Защита на информацията:

6.1. С оглед предотвратяването на изтичане и загуба на информация и данни, които могат да бъдат предизвикани с цел незаконна и неправомерна употреба на получените данни от страна на неоторизирани лица, Ние предприемаме специфични мерки за защита на информацията и личните данни.

6.2. Компанията наема и/или работи на договор с лица или екипи от водещи специалисти в областта на информационната сигурност и защитата на данните с цел качествена защита на Уебсайта и неговите потребители от реализация на неоторизиран достъп до нашите информационни масиви, злонамерени действия, разкриване или унищожаване на лични данни, които са под наш контрол и наша отговорност.

6.3. Лични данни се обработват и съхраняват за период, който не надвишава постигането на целите, за които те са били събрани.

В частност:

  • Ние постоянно наблюдаваме нашите информационни масиви, хранилища и процеси на обработка, като прилагаме и мерки за физическа защита от злонамерен достъп до нашите системи.
  • Ние прилагаме строги политики относно: защита и съхранение на данните, непрекъсваемост на бизнес процесите, възстановяване след бедствие или авария, други нормативни оперативни рискове. За целта ограничаваме стриктно достъпа до лична информация на нашите служители и всички трети лица, които се явяват като наши контрагенти или имаме съответни договорни отношения с тях по линия на обработка на лични данни. Заявяваме, че с всички лица, с които встъпваме в договорни отношения подписваме, изрични писмени споразумения, с цел опазване на неприкосновеността на личните данни и в случай на отчитане на нарушение на това споразумение, си запазваме изключителното право да прекратим незабавно договорните си отношения. Посредством предприемането на така упоменатите мерки, нашата компания полага всички възможни и законово допустими усилия за опазването на своите сървъри от злонамерена атака и потенциално компрометиране.

VII. Права за защита на данните:

7.1. Всички физически и юридически лица, които имат достъп до и използват услугите налични на Уебсайта, имат правото да бъдат информирани по всяко време, за типа и произхода на личните данни, които обработваме и събираме от тях. Също така, те имат право да проверяват точността и истинността на тези данни, както и да предявяват искания данните да бъдат допълвани, актуализирани, скривани или коригирани. Като потребител имате право да поискате от наша страна изтриване, анонимизация или блокиране на всякакви данни, които се обработват в нарушение на закона, както и да възразите във всички случаи, когато имате законови основания срещу обработката на лични данни. Всички запитвания и заявки молим, да бъдат отправяни на адрес: legal@gatelink.bg

VIII. Съответствие и сътрудничество:

8.1. Настоящата Политика за лични данни е съставена в съответствие с приложимото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни и приложимото законодателство на Република България, в областта на защитата и обработката на лични данни. В случай на получаване на официално писмено известие от дадено физическо или юридическо лице, ние ще направим всичко необходимо, за да се свържем с него и да разрешим възникналия проблем. В случай, че е невъзможно да бъде постигнато разумно и правдоподобно решение, Ние си запазваме правото да подпомогнем съотвените отговорни по казуса регулаторни органи, включително и националните органи за контрол върху обработката и опазването на личните данни с цел, разрешаването на възникнали спорове, свързани с обработката и съхранението на личните данни. За да можем да осигурим най-добрата въможна защита на личните данни на нашите клиенти и потребители, Ние имаме ангажимента да имплементираме регулярно практическите насоки и мнения, изразени от съответните органи и институции на ЕС и Република България, пряко свързани с опазването и контрола върху обработката и съхранението на личните данни.

IX. Изменения и допълнения към политиката за лични данни:

9.1. Гейтлинк ЕООД си запазва правото, да допълва и изменя настоящата политика за лични данни по всяко време, с оглед съблюдаване на всички промени въведени в релевантното законодателство и подзаконови нормативни актове, свързани с правата на защита на личните данни на физическите лица и защитата на данните на юридическите лица. Настоящата страница, ще съдържа винаги последната версия на политиката за лични данни.

X. Дефиниции:

10.1. За целите и обхвата на настоящата Политика за лични данни, потребител ще бъде всяко лице, което посещава Уебсайта без да предявява някакви специфични заявки за услуга.

10.2. За целите на настоящата Политика за лични данни, клиент ще бъде всяко физическо или юридическо лице, което използва Уебсайта, за да заяви упомената на уебсайта услуга или продукт.

17 Февруари 2021г. Гейтлинк ЕООД България