Моля, внимателно прочетете настоящите условия за ползване преди да използвате уебсайта ни, тъй като те се отнасят за Вас като клиент и/или посетител.

Добре дошли и Ви благодарим, че посетихте gatelink.bg (Уебсайта)! Посредством използването на продуктите и услугите, предлагани през нашия Уебсайт Вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване. Представените на вниманието Ви Условия за ползване (включително и документите цитирани в тях) са съотносими само и единствено към Уебсайта и могат да бъдат изменени по всяко време чрез коригиране на настоящата страница. Вие имате възможност по всяко време да се запознаете с последната версия на нашите Условия за ползване, като посетите настоящата страница. Използването на Уебсайта включва достъпа, разглеждането и комуникацията посредством и с услугите, които предлагаме по електронен път. Препоръчваме Ви да си свалите на компютъра си копие на настоящите условия за ползване, за бъдеща справка или да ги разпечатате на хартиен носител. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, Ви молим най-учтиво да прекратите използването на нашия уебсайт и да го напуснете своевременно.

Като допълнение на настоящите Условия за ползване Ви информираме, че достъпът Ви и използването на Уебсайта от Ваша страна се обхваща и от нашата Политика за лични данни.

I. Въведение:

1.1. Този Уебсайт е ексклузивна собственост и се поддържа от Гейтлинк ЕООД България, която е регистрирана в Търговския Регистър при Агенцията по Вписванията на Република България с ЕИК: 205513382, наричанa за краткост по-нататък („Ние“ или „Компанията“).

1.2. Компанията е създала този Уебсайт с оглед предоставяне по електронен път на информация и/или достъп до предоставяните от нея продукти и услуги. Някои от услугите предоставяни през Уебсайта изискват клиента да предостави лични данни, като: имена, адрес, адрес на електронна поща, при необходимост телефонен номер, както и други типове уникални идентификационни данни за него/нея. Целта на обработката на тези лични данни е да бъде идентифициран клиента и да бъде определено правомощието му да заявява, получава и използва предоставяните от Компанията продукти и услуги като резултат от клиентската заявка.

II. Информирана употреба:

2.1. Потребителят заявява следното:

 • Получил е информация от Компанията относно предоставяните продукти и услуги;
 • Се съгласява с настоящите Условия за ползване;

2.2. Потребителите могат да достъпват информацията за предлаганите продукти и услуги посредством Уебсайта, при условие, че:

 • Разполагат с необходимия хардуер и софтуер, посредством който могат да достъпят Уебсайта;
 • Съгласяват се, че приемането на настоящите Условия за ползване не изисква изрично от тях собственоръчен подпис или квалифициран електронен подпис (КЕП);

2.3. Потребителите имат право да изтеглят и запазят, както и да разпечатат на хартиен носител настоящите Условия за ползване посредством стандартната функционалност на техните уеб браузери инсталирани на използваните от тях компютри или мобилни устройства.

III. Цели:

3.1. Целта на настоящия документ е да установи правилата и условията, при които ще бъде достъпван и използван настоящият Уебсайт. Същевременно, дефинира правата и задълженията на страните по това споразумение за времето, в което се използва Уебсайта. Молим Ви, периодично да проверявате настоящата страница, за да бъдете в течение на настъпили промени в Условията за ползване, които промени могат да касаят Вас като потребител.

IV. Приложимост:

4.1. Потребителите могат да използват и достъпват Уебсайта и продуктите и услугите предлагани на него само след като са се съгласили с настоящите Условия за ползване.

4.2. Настоящите Условия за ползване са обвързващи и изпълними от страна на потребителите по време на тяхната употреба на Уебсайта.

4.3. Компанията си запазва правото да прави промени в настоящите Условия за ползване, когато сметне за необходимо и правилно. Компанията полага необходимите усилия за да информира потребителите за съществуването и влизането в сила на нови Условия за ползване, което информиране може да осъществи посредством електронна поща, съобщения на Уебсайта или друго средство.

4.4. В случай на корекции, които са минимални и не внасят съществени промени в настоящите Условия за ползване, Компанията не е длъжна да обявява тези промени.

4.5. Потребителите могат по всяко време да спрат да използват услугите предоставяни от Компанията, но остават обвързани с Условията за ползване, приложими за предишно тяхно използване във времето. Условията за ползване, които са публикувани на Уебсайта отменят силата на всички по-ранни Условия за ползване, които са били обявени и вече не са налични на Уебсайта.  

V. Достъп до Уебсайта:

5.1. Достъпът до Уебсайта е свободен и безплатен.

5.2. Не можем да гарантираме, че Уебсайтът или части от съдържанието му винаги ще бъдат достъпни или функциониращи. Достъпът до Уебсайта може да бъде ограничен временно. Компанията си запазва правото да спира достъпа до, да изменя, да изтегля, изтрива и променя части от съдържанието и елементи на Уебсайта, без да информира за това. Ние си запазваме правото на отказ от отговорност в случай, че Уебсайтът е недостъпен за определен период от време.

5.3. Вие като потребител сте отговорен за осигуряването на достъп от Ваша страна до Уебсайта;

5.4. Вие като потребител сте отговорен за това да информирате всички потребители, които посещават нашият Уебсайт, използвайки Вашата мрежа, за настоящите Условия за ползване и е Ваша отговорност те да ги приемат и да се придържат към тях.

VI. Интелектуална собственост:

6.1. Уебсайтът като цяло заедно с всички елементи съставляващи неговата визия, структура, функционалност и дизайн, както и специализираният софтуер, текстовото съдържание, лога, изображения и всички други мултимедийни файлове и допълнителен софтуер, както и свързаната с тях документация са ексклузивна собственост на Компанията или на трети лица, които се явяват в качеството си на лицензопритежатели. Всяка частична или пълна репродукция или имитация на Уебсайта, както и на някой от неговите елементи направени без изричното съгласие на Компанията са абсолютно забранени и наказауеми съгласно разпоредбите на съответстващото Българско и Европейско законодателство.

6.2. Базите данни обслужващи и налични на Уебсайта, са защитени от разпоредбите на релевантното Българско, Европейско и Международно законодателство и всяко извличане или повторно използване на частично или цялото съдържание на базите данни и тяхната архитектура, ще бъдат подлагани на съдебно преследване.

6.3. Търговските марки и логата налични на този уебсайт са регистрирани търговски марки на Компанията и трети лица. Всяко неоторизирано копиране и възпроизвеждане на тях от страна на трети лица, ще бъде подлагано на съдебно наказателно преследване по силата на приложимото законодателство на Република България, отчитайки и съотносимото Европейско и Международно такова.

6.4. Всякакви други отличителни знаци, като фирмено наименование, изложено в Уебсайта, домейн име и сродни са собственост на Компанията или трети страни, като всяко неоторизирано копиране, репродукция или имитация в пълен или частичен вид ще бъде подлагана на наказателно преследване по силата на приложимото Българско, Европейско и Международно законодателство гарантиращо защитата на авторските и сродни права.

6.5. Използването на продукти и услуги предоставяни от Компанията не Ви упълномощава или предоставя правото да се ползвате с права върху интелектуалната собственост на съдържанието, до което сте получил достъп. Нямате право да възпроизвеждате или копирате съдържание от нашите продукти и услуги, освен ако:

 • Не сте получил/и изрично писмено позволение от Компанията;
 • Имате право на база законодателен акт, но при неговото стриктно съблюдаване;

6.6. Настоящите условия, не Ви гарантират правото да използвате брандове или лога, които са свързани под една или друга форма с наши услуги и продукти. Забранено е премахването, внасянето на неясноти или промяната в някое от юридическите известия, предоставяни с някоя от нашите услуги или продукт.

6.7. Нашият статут, както и този на нашите сътрудници, с които работим, като автори на съдържание в настоящия Уебсайт, се упоменават при всички случаи, независимо от целта.

6.8. В случай, че принтирате на хартиен носител, копирате, пресъздавате или сваляте някаква част от Уебсайта, в нарушение на настоящите условия за ползване, правото Ви да използвате сайта се анулира незабавно и по ваше собствено мнение и задължение сте длъжен да върнете или унищожите всички копия на материали, които сте придобил/и в нарушение на Условията за ползване.

VII. Отговорност:

7.1. Компанията ще съдейства на всеки клиент при осъществяването на избраната от него услуга.

7.2. Отчитайки техническите специфики на Уебсайта, Компанията не може да гарантира, че услугите, винаги ще бъдат достъпни и налични;

7.3. Компанията си запазва правото временно или за постоянно да спира Уебсайта, да блокира достъпа до услуги, без предизвестие за цели включващи обновяване, поддръжка, модификация или промяна в методите на работа, без да се ограничава изрично до тук изброените.

7.4. Компанията не носи никаква отговорност за щети настъпили в резултат от временна или постоянна липса на достъп до Уебсайта или свързана с него услуга.

7.5. Компанията си запазва правото да подобрява и модифицира Уебсайта и/или свързаните с него услуги по всяко време, без да е необходимо да уведомява потребителите за това.

7.6. Потребителят/ите се съгласява/т да използва/т Уебсайта добросъвестно, спазвайки настоящите Условия за ползване и съобразявайки се с приложимото законодателство и правни регулации.

7.7. Потребителите нямат право да осъществяват действия или дейности, които по своя характер са неправомерни, незаконни и биха накърнили престижа и доброто име на Компанията, други потребители и трети лица, били те свързани или не. Потребителите нямат право да извършват действията посочени с настоящият списък, като се прави уточнението, че същият няма как да бъде пълен: злоупотреба с услуга, намеса в дейността на Компанията или услуга предоставяна от същата, опит за осъществяване на неправомерен достъп или достъп по начин, който съществено се различава от интерфейса и инструкциите, които сме предоставили. Потребителят може да използва услугите на Компанията само в съответствие с приложимото законодателство. Компанията си запазва правото да преустанови употребата и достъпа до предоставяни от нея услуги на потребители, които не спазват посочените условия или в случай на разследване от наша страна на злоупотреба от страна на потребител.

7.8. Компанията при никакви обстоятелства не извършва персонализирани анализи на данните предоставени от потребителите и посетителите на Уебсайта.

7.9. Съдържанието, което е публикувано на Уебсайта, е предоставено само и единствено с цел предоставяне на генерална информация относно предоставяните продукти и услуги. Целта на съдържанието не е да предоставя съвет, консултация или подобно. Въпреки, че полагаме всички необходими усилия за да поддържаме актуална информацията на нашия Уебсайт, ние не даваме гаранция, че съдържанието налично на Уебсайта е прецизирано, пълно и актуално. Не гарантираме, че нашият Уебсайт или част/и от него не съдържат грешки или пропуски.

7.10. Компанията не носи никаква отговорност ако Вие като потребител нарушите настоящите Условия за ползване на Уебсайта или волно или неволно осъществите неправомерни действия срещу Уебсайта.

7.11. До степента позволена ни от релевантното законодателство, Ние изключваме всички условия, изявления, гаранции или други условия, които могат да имат отношение към Уебсайта и неговото съдържание, независимо дали са изразени или по подразбиране. Ние, не носим никаква отговорност пред който и да е потребител за каквито и да било загуби или щети, независимо дали по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законовите задължения или по друг начин, дори ако са предвидими, произтичащи от или във връзка с:

 • Използване или невъзможност за използване на нашия Уебсайт;
 • Използване на или позоваване на съдържание публикувано на нашият Уебсайт.

7.12. Ако Вие сте бизнес потребител, моля имайте предвид, че в частност Ние не носим отговорност за:

 • Загуби на печалба, бизнес или приходи;
 • Прекъсване и нарушения в бизнеса;
 • Загуба на спестявания;
 • Пропускане на бизнес възможност или увреждане на бизнес репутация, включително и промяна на бизнес намерения;
 • Всяка непряка или последваща загуба или щета.

7.13. Ние като компания не носим отговорност за загуби и щети причинени Ви вследствие на злонамерен софтуер, вируси, атаки свързани с отказ от услуги и/или други технологични елементи, които са в състояние да увредят Вашето компютърно и мрежово оборудване, инсталиран софтуер, данни и информация, вследствие на взаимодействието Ви с Уебсайта, изтеглянето на съдържание налично на него или уебсайт, който е свързан с нашия уебсайт под една или друга форма.

7.14. Ние не носим никаква отговорност за съдържанието на уебсайтове, които са свързани под една или друга форма с нашия уебсайт. Наличието на такива връзки не бива да се тълкува като одобрение от наша страна към тези сайтове. Не носим отговорност за загуби и щети причинени вследствие на взаимодействието Ви с уебсайтове на трети лица, към които сте достигнали под една или друга форма през нашия уебсайт.

VIII. Защита на личните данни:

8.1. В съответствие с релевантното в областта Европейско законодателство обхващащо защитата на личните данни и съответно Българското законодателство обхващащо защитата и обработката на лични данни, Компанията, която се явява лице отговарящо за администрацията на личните данни, информира потребителите за това, че обработва лични данни свързани с тях. Личните данни предоставени от потребителите с цел получаване на услуга или продукт от Компанията са предназначени и се предоставят само и единствено на лицето, което е изрично упълномощено да обработва подобни заявки и да борави с подобна информация.

IX. Форсмажорни обстоятелства:

9.1. Услугите и продуктите предлагани през Уебсайта могат да бъдат спрени или прекратени в случай на форсмажорни обстоятелства.

9.2. Като първовоначален резултат от настъпването на форсмажорно обстоятелство, приложението и валидността на настоящите Условия за ползване се прекратяват.

9.3. Ако форсмажорното обстоятелство продължи за период по-голям от два (2) месеца, настоящите Условия за ползване се анулират автоматично.

9.4. Изрично договорено е, че форсмажорни обстоятелства са всички събития и обстоятелства от такъв тип, които са разпознати и признати от законодателството и съдебните институции на Република България.

X. Защита от вируси и злонамерен софтуер:

10.1. Ваша отговорност е правилното конфигуриране на наличните и използваните от Вас компютърни конфигурации, системен софтуер и софтуерни приложения, посредством които Вие можете да достъпвате Уебсайта. Силно препоръчително е да разполагате с инсталиран антивирусен софтуер на Вашите устройства, който да защитава Вас, Вашата информация и Вашите устройства от вируси и злонамерен софтуер.

10.2. Не можем да гарантираме, че нашият уебсайт, ще бъде винаги обезопасен, свободен от технически грешки (бъгове) и вируси.

10.3. Забранено Ви е да използвате нашият уебсайт, при съзнателно от Ваша страна въвеждане и използване срещу него (Уебсайта) на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби и всякакви други материали и софтуерни приложения, които са със зловреден характер, имат поведението и характеристиките на зловреден софтуер и представляват заплаха за администраторите и потребителите на Уебсайта. Абсолютно Ви е забранено да осъществявате опити за неоторизиран достъп до нашия уебсайт, сървъра, на който е качен и/или който и да е друг сървър, компютър или устройство, както и база данни, които са свързани с настоящия уебсайт. Абсолютно са забранени всякакви опити от Ваша страна като посетител или потребител да правите опити за провеждане или да провеждате атаки свързани с отказ от обслужване (DoS-attack) или разпределени атаки с отказ от обслужване (DDoS-attacks). В случай на нарушаване на настоящите условия подлежите на криминално и съдебно преследване по смисъла на релевантното българско законодателство. Ние като компания си запазваме всички права да съобщаваме на съответните правоохранителни и разследващи органи всякакви опити за подобен тип нарушения и инициативи, както и да оказваме пълно и адекватно съдействие на разследващите и съдебните органи в процеса на наказателното преследване. Ако установим или се усъмним, че опитвате да извършите или извършвате незаконни действия спрямо Уебсайта, Ние имаме правомощието да прекратим Вашия достъп до него незабавно.

XI. Разни:

11.1. Добросъвестност – и двете страни по настоящото споразумение се съгласяват, да спазват техните права и задължения изцяло на доборсъвестен принцип и при следване принципите на добрата воля

11.2. Откритост – и двете страни се съгласяват, че нямат никакви допълнителни претенции по настоящите Условия за ползване и ги приемат в настоящия им вид.

11.3. Диференцируемост – в случай, че една или повече клаузи от настоящите Условия за ползване, бъдат потвърдени като невалидни (бъдат отменени) от съответен закон, подзаконов акт, наредба, регулация или посредством потвърдително решение на съответния съд, имащ юрисдикция по въпроса, всички останали клаузи остават непроменени и продължават да важат с пълна сила.

11.4. Цялостно съгласие – настоящите Условия за ползване представляват цялостно споразумение между двете страни.

11.5. Условия за доказуемост:

 • Електронното съгласие с настоящите Условия за ползване, ще има и за двете страни доказателствената стойност на същите потвърдени и на хартиен носител.
 • Системните логове, съхранявани в информационната система на Уебсайта, ще бъдат съхранявани при спазване на всички необходими мерки за безопасност и защита и имат статут на доказателствен материал за комуникацията между страните по настоящото споразумение.
 • Всякакви договорни документи се съхраняват на надежден и издържлив носител, който може да бъде използван при необходимост като доказателство.

11.6. Във връзка с Вашето използване на Уебсайта и/или някоя от услугите предоставяни през него, Ние можем да Ви изпращаме известия, административни съобщения, както и друга форма на информация. Вие имате правото по всяко време да откажете подобна информация, като изпратите имейл за отказ от получаване на подобна информация на адрес: office@gatelink.bg.

11.7. Ако използвате Уебсайта и/или някоя от предоставяните услуги от името на юридическо лице, то това юридическо лице приема настоящите Условия за ползване. Същите защитават Компанията, както и неините структури, служители, партньори и свързани лица от всякакви искове или правни действия от Ваша страна свързани с употребата на Уебсайта, нарушаване от Ваша страна на условията по настоящото споразумение, включително и освобождава Компанията от отговорност спрямо Вас. Относно загуби и щети претърпени от Вас вследствие на нарушаване на условията по споразумението и съответно всякакви искове свързани със съдебни разноски, адвокатски хонорари и сродни, направени от Ваша страна, подобни искове ще бъдат решавани само по съдебен ред. Информираме Ви, че компанията не носи отговорност за щетите причинени от неправомерни действия от Ваша страна.

11.8. Имате право да публикувате връзки към нашата страница само и единствено при условие, че спазвате съответните законови разпоредби и с действията си не накърнявате доброто име и репутацията на Компанията, както и да правите опити да се възползвате незаслужено от тях.

XII. Език:

12.1. Настоящите условия за ползване са изготвени на Английски и Български език. И двете версии имат еднаква правна тежест и никоя от тях няма да бъде разглеждана с предимство пред другата при никакви обстоятелства.

XIII. Релевантно законодателство - Юрисдикция

13.1. Настоящите Условия за ползване се обхващат от съответното законодателство на Република България и са приложими под всякаква форма без да се отчита мястото на изпълнение на съществените или допълнителни задължения.

13.2. Всички спорове, които не могат да бъдат решени по извън съдебен ред, ще бъдат решавани в съдебната институция обхващаща седалището и адреса на управление на Компанията, при спазване на съответните процесуални срокове.

XIV. Допълнителни разпоредби:

14.1. Компанията ще публикува известия относно направените модификации по настоящите условия за ползване на тази страница. Направените промени няма да важат със задна дата и ще влизат в сила не по-рано от 14 (четиринадесет) календарни дни от дата на която са били публикувани. Въпреки това, промени свързани с нови функционалности или промени свързани с юридически причини ще влизат в сила в момента, в който промените са публикувани на тази страница. Ако не се съгласявате с промените въведени в Условията за ползване, Вие сте длъжен незабавно да прекратите използването на Уебсайта или съответната услуга, до която промените се отнасят.

14.2. Ако е налице конфликт между новите и предходните (променени) условия, новите условия ще се считат с предимство и тежест.

14.3. Настоящите условия дефинират и обхващат отношенията между Вас като потребител и нас като Компания собственик на Уебсайта. Настоящите условия за ползване не генерират права и интереси на трети страни.

14.4. Ако Вие не се придържате към настоящите Условия на ползване, всяка липса на действие от наша страна не ни ограничава от това, да се възползваме в максимална степен от нашите права по всяко време при стриктно съблюдаване на настоящите правила, което не изключва и предприемане на действие в бъдеще време.

XV. Контакти:

Можете да се свържете с Компанията по всяко време на един от посочените адреси за електронна кореспонденция:

office@gatelink.bg

legal@gatelink.bg

17 Февруари 2021г. Гейтлинк ЕООД България